Insurance

ลูกค้าประกัน

สิทธิส่วนลดพิเศษ RUAMCHAI PREMIERE PLUS

รายการบริษัทประกันชีวิต

สิทธิส่วนลดพิเศษ RUAMCHAI PREMIERE PLUS

สิทธิประโยชน์ลูกค้าประกันชีวิต 
บริการรับ-ส่ง ฉุกเฉิน 
พักห้องพิเศษ โดยไม่มีส่วนเกิน เพียงมีวงเงินค่าห้อง 1,500 บาทขึ้นไป 
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล จากส่วนเกิน Fax Claim 
รับของเยี่ยมผู้ป่วยใน 
“เพี่ยงท่านผู้ถือกรมธรรม์แจ้งตัวแทนประกันชีวิต
เพื่อประสานงานกับผู้ประสานงานของดรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ”

ในส่วนของงานบริการด้านประกันชีวิต โรงพยาบาลมี Contract กับประกันชีวิตชั้นนำทุกบริษัท ซึ้ง 

ทำให้ผู้ถือกรมธรรม์ทั้งประเภทบุคคล(ประกันเดี่ยวหรือรายสามัญ), ประเภทกลุ่มหรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

(PA) ก็ตาม สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์โดยไม่ต้องสำรอง 

จ่ายสำหรับกรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ทางโรงพยาบาลยินดีแบ่งเบาภาระให้โดยมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้ 

ผู้ถือกรมธรรม์และจัดเจ้าหน้าที่สำหรับประสานงานด้านประกันชีวิตโดยเฉพาะ ทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้ช่วยตัวแทน 

ประกันชีวิตของท่าน พร้อมอำนวยความสะดวกในยามที่ท่านเข้ารับบริการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 

 โทรศัพท์ ID Line 
เจ้าหน้าที่ประสานงานประกันชีวิต091-1199213AOOA77 หรือ yeemai
เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน 02-7087510-20 ต่อ 134, 135 rch01 

ข้อแนะนำในการเข้ารับบริการ 
ต้องเตรียมอะไรเมื่อไปโรงพยาบาล 

1. บัตรกรมธรรม์ที่ไม่หมดอายุและเป็นคู่สัญญากับทางโรงพยาบาล 

2. บัตรประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ 
กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยนอก 

1. ยื่นบัตรกรมธรรม์และบัตรประชาชนหรือบัตรที่มีรูปที่ออกโดยราชการที่แผนกเวชระเบียนทุกครั้ง 

เพื่อเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบสิทธิดูแลให้ท่านรับสิทธิตามเงื่อนไข 

2. เมื่อรับการตรวจจากแพทย์แล้วรับใบเคลมได้ที่แผนกการเงิน โดยใบเคลมต้องมีตราประทับของ 

โรงพยาบาลด้วยเพื่อไปยื่นที่บริษัทประกันพร้อมใบเสร็จรับเงิน 

3. ถ้าบริษัทประกันมี Contract กับโรงพยาบาลหากท่านเข้ารับการรักษาอยู่ในเงื่อนไขตามกรมธรรม์ท่าน 

ไม่ต้องชำระค่าบริการด้วยตนเองยกเว้นส่วนเกิน 
กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน 

1. เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยในจะทวนสอบสิทธิและดำเนินการเกี่ยวกับการเคลมและประเมินค่าใช้จ่าย 

2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้ 

– ตรวจสอบสิทธิของท่านกับบริษัทประกัน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเข้ารับการรักษาตัว 

– แจ้งผลการพิจารณาสิทธิของบริษัทประกันให้ท่านทราบ 

– ประสานงานกับบริษัทประกันแทนท่าน กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาสิทธิ 

– ดำเนินการทำส่วนลดตามเงื่อนไขข้อตกลง 

FAX CLAIM คืออะไร 

บริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลและการเข้ารับการรักษาอยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของ 

กรมธรรม์ของท่าน โรงพยาบาลจะดำเนินการประสานงานกับบริษัทประกันแทนท่านผ่านระบบโทรสารหรือ 

ระบบ Onlineท่านจะชำระเพียงบางส่วนที่เกินจากความคุ้มครองของบริษัทประกันเท่านั้น ไม่ต้องเสียเวลา 

ไปดำเนินการด้วยตัวท่านเอง 

กรณีผู้มารับบริการกลับบ้านโดยใช้สิทธิประกันผ่านระบบ Fax Claim 

เจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบเคลมประกันให้เรียบร้อยครบถ้วน ให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน 

ผู้ป่วยในเพื่อทำการออกบิล และนำส่งเอกสารทั้งหมดแฟ็กซ์เคลมเข้าบริษัทประกันในรายที่ไม่มีการขอข้อมูล 

ทางการแพทย์เพิ่มเติมจากบริษัทประกันเวลาในการประสานงานโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที 

ส่วนในรายที่มีการขอข้อมูลทางการแพทย์เพื่อประกอบการพิจารณาสิทธิ จะใช้เวลาในการประสานงาน 

เฉลี่ย 1 ชั่งโมง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมงหลังการประสานงานกับบริษัทประกันเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยใน 

จะทำการโทรแจ้งท่านอีกครั้ง เพื่อชำระส่วนเกินความคุ้มครองจากบริษัทประกันของท่าน(ถ้ามี) 

กรณีที่ท่านต้องการนำไปเคลมเองหรือไม่สามารถใช้สิทธิ Fax claim 

ทางโรงพยาบาลจะจัดเตรียมใบเคลมให้ท่าน ซึ่งท่านสามารถไปยื่นกับบริษัทประกันพร้อมใบเสร็จรับเงิน 

ค่าใช้จ่ายได้ 

หัตถการหรือการผ่าตัดดบางรายการไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลแต่สามารถ Fax Claim ได้ 

ปัจจุบันบางบริษัทประกันมีการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของการทำหัตถการต่างๆ(ผ่าตัดเล็ก) 

ซึ่งสามารถเบิกประกันได้ ถึงแม้ไม่ได้นอนโรงพยาบาลแต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน 

การทำหัตถการ(ผ่าตัดเล็ก)หรือที่เรียกว่า Day surgery/Day case สามารถใช้บริการแฟ็กซ์เคลมได้ 

เช่น การส่องกล้อง , การลอกต้อกระจก , การลอกต้อเนื้อ , การผ่าตัดซีสต์ ฯลฯ ซึ่งต้องติดต่อบริษัทก่อน 

เป็นรายๆไป 

หน้าแรก

ติดต่อเรา

โรงเรียนเบญจรักษ์รวมชัย

เราเป็นมากกว่าการดูแลในโรงพยาบาล

ที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เราไม่ต้องการให้ค่ารักษาพยาบาลของคุณเพิ่มความกังวลให้กับคุณ

นอกเหนือจากการให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยของเราเช่น:

 • ภาพวินิจฉัย
 • ศัลยกรรมตกแต่งเด็ก
 • สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยาศัลยกรรมทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกและ
 • ศัลยกรรมประสาทหูคอจมูก
 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบหลายช่อง (CT Scan Multislides)
 • เอกซเรย์เต้านมเพื่อตรวจหามะเร็งเต้านม (Mammogram)
 • gastroscopy อาหาร (Gastroscope)
 • การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope)

โรงพยาบาลร่วมใจประชารักษ์ยังมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพและการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ คุณสามารถเลือกได้ดังต่อไปนี้:

 • แพ็คเกจตรวจสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพและประกันชีวิต
 • โปรแกรมการแพทย์ก่อนการจ้างงาน
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

สิทธิการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลร่วมใจประชารักษ์ให้บริการผู้ป่วยนอกจำแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาล ยกเว้นผู้ป่วยผู้รับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลยังไม่เปิดรับ

ประเภทสิทธิการรักษาพยาบาล

สำหรับผู้ป่วยทั่วไป (ชำระด้วยเงินสด)

เรารับประกันภัยโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ดังนี้

 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วโปรดนำบัตรประกันหรือหลักฐานการประกันและบัตรประจำตัวที่ถูกต้องมาแสดงต่อแผนกผู้ป่วยนอก

เรายินดีที่จะตรวจสอบผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่น ๆ จากโรงพยาบาลและ บริษัท ประกันชีวิตเพื่อช่วยในการชำระเงินของคุณ

สำหรับผู้ป่วยตามสัญญา (การจ่ายเครดิต)

ตามที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขเครดิตของส่วนผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้เมื่อแสดงสลิปการนำส่งโรงพยาบาลหรือบริการ

ผู้ป่วยควรแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ถูกต้องซึ่งออกโดยรัฐบาล

กรณีผู้ป่วยทำงานภายใต้ บริษัท เอกชนขนาดใหญ่สามารถแสดงบัตรพนักงานต่อแผนกผู้ป่วยนอกแทนได้

ผู้ป่วยที่เดินเข้ามาควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาล ขอให้ทุกคนเตรียมหลักฐานและเอกสารที่จำเป็นในการใช้บริการของโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะประสานงานและจัดการข้อกำหนดสำหรับบริการของโรงพยาบาลยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน

ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก

ผู้ป่วยเหล่านี้เป็นผู้รับ:

 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนประกันสังคม

ในกรณีที่ผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลควรแสดงบัตรประจำตัวที่ถูกต้องหรือบัตรหรือเอกสารใด ๆ ที่แสดงคุณสมบัติของตนเอง

โรงพยาบาลจะจัดวงเงินของ บริษัท อื่น ๆ เช่นประกันชีวิตเมื่อแสดงใบสมัครหรือเอกสารสำหรับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

โครงการเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง

โรงพยาบาลร่วมใจประชารักษ์ให้บริการรักษาหรือผ่าตัดแก่ผู้ป่วยตามสิทธิราชการหรือส่วนหนึ่งของครอบครัวข้าราชการลูกจ้างประจำวันครบรอบผู้รับบำนาญและครอบครัว

เราจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายจากกรมบัญชีกลางแทนผู้รับบริการ

ติดต่อเรา

เราอยากได้ยินจากคุณ หากมีคำถามและข้อกังวลโปรดติดต่อแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลที่:

โทรศัพท์: 02-7087501-10 ต่อ 106 (เคาน์เตอร์พยาบาล)